Description

  1. โทรมาเพื่อทำการยืนยันการจองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
  2. ในกรณีที่การจองของคุณไม่ได้รับการยืนยันภายใน 3 ชั่วโมง
    กรุณาติดต่อ (+84) 12 6666 1000
  3. โต๊ะจะทำการจัดเตรียมให้โดยระบบคิว
  1. Loading ...